Karar No : 239


Toplantı Tarihi : 11/06/2020


İştirak Edenler : Gazi ALTUN, Metin Birsen ERİŞ, Gürbüz AZAK


 


Karar 1)  


Şirket Yönetim Kurulu 11/06/2020 tarihinde, şirket merkezi olan Alemdar Mah. Çatalçeşme Sok. No: 44 Meriçli Ap. Kat:2  Cağaloğlu –Fatih / İST. adresinde toplanarak; 2017, 2018, 2019 yılları Olağan Genel Kurulu’nun 17 Temmuz 2020 günü saat 14:30 da yukarıda açık adresi yazılı şirket merkezinde, aşağıdaki gündemle yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması durumunda toplantının 24 Temmuz 2020 tarihinde aynı yer ve saatte yapılmasına,


 


Karar 2)


Ortakların iadeli taahhütlü mektupla Genel Kurula davet edilmesine,


 


Karar 3)


Toplantının Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesine,


 


Oy birliği ile karar verilmiştir.


 


BOĞAZİÇİ YAYINLARI ANONİM ŞİRKETİ


YÖNETİM KURULU


 


 


 


 


GAZİ ALTUN                             METİN BİRSEN ERİŞ                       GÜRBÜZ AZAK


 


 


 


GÜNDEM


 


1-      Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi.


2-      Genel Kurul Toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanmasına yetki verilmesi.


3-      2017-2018-2019 yılları Faaliyet Raporları, Bilanço, Kar-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması.


4-      Denetici raporlarının okunması.


5-      2017, 2018, 2019 yılları kâr-zarar hesapları, Bilanço hakkında müzakere açılması ve karar alınması.


6-      Yönetim Kurulu Üyeleri ve Deneticilerin, şirketin 2017, 2018, 2019 yılları faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.


7-      2017, 2018, 2019 yıllarına ait kârlarla ilgili karar ittihazı.


8-      Yönetim Kurulunun 3 yıl süre ile yeniden seçilmesi.


9-      Deneticilerin 3 yıl süre ile seçilmeleri.


10-  Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerinde yazılı muamelelerin yapılabilmeleri için yetki verilmesi.


11-  Dilek ve temenniler.


12-  Kapanış.